Driven by you.

Autolease

One-stop-shopping:
Alle diensten onder één dak.

Auto & Fiscus

Auto van de zaak

Een auto van de zaak is een auto die door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld. Dit kan een auto zijn die eigendom is van de werkgever of een leaseauto. Als een auto eigendom is van de werknemer en de werkgever vergoedt alle kosten in verband met een dergelijke auto, dan spreken we eveneens van een auto van de zaak.

De bijtelling in 2022

Algemeen tarief en overgangsregeling

Voor een auto van de zaak heeft de werknemer te maken met een fiscale bijtelling. De bedoeling van deze bijtelling is het belasten van het voordeel dat de werknemer heeft door gebruik van de auto van de zaak voor privédoeleinden. Heffing hiervan gebeurt via de loonbelasting. De hoogte van het percentage bijtelling is afhankelijk van de absolute CO2-uitstoot (in grammen per kilometer).

De grenswaarden van elk van deze bijtellingcategorieën bij een eerste tenaamstelling in 2022 tot en met 2026 staan in onderstaande tabel.

Auto-Fiscus.jpg

Bijtellingskorting bij de wet

In de wet is geregeld dat de bijtellingskorting voor auto’s met een nulemissie in 2022 slechts geldt voor zover de catalogusprijs niet meer is dan € 35.000 Dit is tenzij het een auto op waterstof betreft of een zonnecelauto met geïntegreerde zonnepanelen (van minimaal 1 kilowattpiek en een loodvrij accupakket). Deze beperking geldt ook voor nulemissieauto’s met een datum eerste toelating vóór 2022, waarvan de 60-maandsperiode van de overgangsregeling is verstreken.

Naast bovenstaande tabel geldt een bijtellingtarief van 35% van de werkelijke waarde voor auto’s ouder dan 15 jaar. Ook hierop kan een korting in verband met de CO2-uitstoot van toepassing zijn. Een nulemissieauto krijgt dan in 2022 een bijtellingskorting van 6%, zodat de bijtelling 29% bedraagt. Deze
bijtellingskorting is voor andere auto’s dan waterstofauto’s en zonnecelauto’s op
jaarbasis gemaximeerd op € 2.100. Voor nieuwe auto’s geldt de indeling in een lagere bijtellingcategorie voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op
de datum eerste toelating. Aan het eind van die periode van 60 maanden wordt bekeken of de auto tegen de
dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingpercentage in aanmerking komt. Dat is dan een jaarlijkse toetsing en jaarlijkse vaststelling van de bijtelling.

Auto en ondernemer

Zelfstandige ondernemers hebben, binnen de grenzen van de redelijkheid, de keuze om de auto die zij kopen of financieel leasen, te beschouwen als ondernemingsvermogen of als een privéauto. Wanneer de auto nagenoeg geheel zakelijk wordt gebruikt, zal deze tot het ondernemingsvermogen moeten worden gerekend. Dat is het geval als het privégebruik niet meer is dan 500 km per jaar. Gebruikt de ondernemer zijn auto nagenoeg geheel privé (het zakelijke gebruik is dan niet meer dan 10% per jaar, of volgens een lopende rechtszaak 500 km per jaar), dan behoort deze verplicht tot het privévermogen. In alle overige gevallen
mag hij kiezen of hij de auto tot het ondernemingsvermogen rekent of tot het privévermogen.

Als de auto ondernemingsvermogen is, komt de ondernemer terecht in een regeling die vergelijkbaar is met de auto van de zaak voor werknemers. De ondernemer heeft te maken met een fiscale bijtelling wegens privégebruik. De bijtelling is in dit geval een beperking van de aftrek van de autokosten. Aftrekbaar
als ondernemingskosten zijn dus alle autokosten verminderd met het bedrag van de bijtelling. Het gevolg van deze systematiek is dat, anders dan bij werknemers, de bijtelling nooit hoger kan zijn dan het bedrag van de werkelijk gemaakte autokosten (inclusief afschrijvingskosten). Als de auto privévermogen is, kan de ondernemer per zakelijke kilometer € 0,19 aftrekken, ongeacht de werkelijke kosten.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

De Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt ook wel Houderschapsbelasting (HSB) genoemd. De MRB wordt geheven in verband met het op naam hebben staan van een auto of motorrijwiel. Of de auto of het motorrijwiel wel of niet wordt gebruikt op de openbare weg is niet van belang. Niet het feit dat men met een auto of een motorrijwiel gebruik maakt van de openbare weg, maar het feit dat men een auto
of het motorrijwiel bezit is het belastbare feit.

Voor de datum waarop een belastingtijdvak begint, is de datum van de (eerste)
tenaamstelling van het kentekenbewijs bepalend. Dit hoeft dus niet noodzakelijkerwijs aan het begin van een maand te zijn.

Aangifte motorrijtuigenbelasting

Aangifte voor de motorrijtuigenbelasting wordt gedaan door aanvraag van een kenteken voor een auto of het motorrijwiel of de aanvraag van een wijziging van de tenaamstelling als het een occasion betreft. Als er een verandering optreedt die op het tarief invloed kan hebben, dan moet een aanvraag worden gedaan voor aanpassing van het kentekenbewijs. Deze aanvraag wordt aangemerkt als het doen van een aanvullende aangifte.

Tarief

In 2022 geldt er een nihiltarief bij een CO2-uitstoot van 0 gram/km. Dat nihiltarief blijft op basis van de huidige wettekst van kracht tot en met 2024. Van 1 t/m 50 gram/km geldt in 2022 een halftarief, waarbij alleen voor bestelauto’s nog een forfaitaire aftrek van 125 kg mag worden toepast voor de gewichtsindeling. Het moet dan gaan om hybride bestelauto’s met een zodanige elektromotor dat er een actieradius van ten minste 24 km aaneengesloten stadsverkeer mogelijk is bij uitsluitend gebruik van batterij of brandstofcel, of
met een piekvermogen van ten minste 15% van het maximumvermogen van de verbrandingsmotor. Het halftarief is op basis van de huidige wettekst tot en met 2024 van toepassing.

Vrijstellingen grijs kenteken; bijzonder tarief

Iedere ondernemer die btw betaalt of van betaling geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld heeft onder voorwaarden recht op een verlaagd MRB-tarief voor zijn bestelauto. Dit is het geval wanneer de bestelauto meer dan bijkomstig gebruikt wordt in het kader van de onderneming. Het betreft dus meer dan marginaal of
ondergeschikt gebruik. Of de auto is gekocht of is geleaset, maakt voor het motorrijtuigenbelasting tarief geen verschil mits aangetoond kan worden dat de auto meer dan bijkomstig zakelijk wordt gebruikt. In geval van lease is hiervoor de ondernemersverklaring belangrijk. 

Overige regelingen

Bij Financial Lease kunnen onder voorwaarden kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en versnelde afschrijving van toepassing zijn op bestelauto’s. Voor een aantal auto’s geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze geldt ook bij Operationele Lease.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeringsaftrek is een extra aftrekpost die een ondernemer krijgt indien hij per jaar meer dan € 2.400 in bedrijfsmiddelen investeert. Het moet dan gaan om investeringen door de ondernemer zelf. Er gelden eisen voor de hoogte van de afzonderlijke investeringen: de ondergrens is gesteld op € 450. Onder dat bedrag krijgt men geen investeringsaftrek. Wel mogen dan die kosten in één keer van de winst worden afgetrokken. Deze extra aftrek staat los van de boekwaarde van het bedrijfsmiddel en het bedrag van de afschrijving en beïnvloedt deze dus niet.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedraagt in 2022: Auto-Fiscus-KIA.jpg

 Voor de automotive zijn de belangrijkste bijzonderheden:
• Op auto’s met geel kenteken die niet bestemd zijn voor het beroepsvervoer
(zoals taxi’s) geldt geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
• Er geldt geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor auto’s die worden geleast
of verhuurd aan derden.

Overzicht looptijden diverse regelingen

Auto-Fiscus-Overzicht-2022.jpg

 Voor meer informatie over Auto & Fiscus bekijk je de brochure.

Op driessen-autolease.nl gebruiken wij cookies en andere technieken om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen, ook met tracking cookies van derden die uw internetgedrag volgen. Bekijk ons cookiebeleid.
Als u doorklikt gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies en technieken.

Melding sluiten